فصل نهم-ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل - بخش چهارم - یک یادآوری

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 

یک یادآوری

ضریب بتا
ضریب بتا یا ریسک سیستماتیک را می توان آن بخش از نوسان و تغییرات بازده اوراق بهادار دانست که منشأ پیدایش آن، عوامل کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بوده و بازده کل اوراق بهادار موجود در پرتفوی بازار را به صورت همزمان تحت تأثیر قرار می دهند. این ضریب در جهت مقایسه بازده یک سهم در جهت تغییرات ریسک و بازده بازار است. در حالت کلی تر این ضریب، وابستگی سهم را بهتر نشان می دهد.
به عنوان مثال، اگر در اثر تغییرات اقتصادی یا سیاسی، بازده سهم الف 4 درصد و بازده سهم ب 2 درصد کاهش یافته و بازده بازار نیز 1 درصد کاهش یابد در اینصورت سهم الف که به دلیل 1 درصد کاهش بهره در بازده بازار 4 درصد کاهش بازده داشته، نسبت به سهم ب که با این شرایط 2 درصد کاهش داشته از ریسک بیشتری برخودار است.
بتا، برای بازار یک است و اگر بتای سهم از یک کمتر شد تأثیر تغییرات بازار بر سهم موردنظر کمتر است در این صورت سهم موردنظر را یک سهم تدافعی می گوییم.
اگر بتای سهم از یک بیشتر شد این سهم حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات بازار دارد و به این سهم یک سهم تهاجمی می گوییم. اگر بتای سهم مساوی یک شد این سهم را خنثی و یا بدون حساسیت می گوییم.
معمولاً، افراد محافظه کار از سهم با بتای کمتر از یک و افراد ریسک پذیر از سهم با بتای بیشتر از یک استقبال می کنند.
ضریب بتای یک دارایی مالی در طول زمان بتا به دلایلی می تواند تغییر کند که مهمترین آنها عبارتند از:

تمایل بتا به میانگین:
آقای بلوم با انجام تحقیقاتی در بورس نیویورک به این نتیجه رسید که ضریب بتای تمامی اوراق بهادار در طول زمان تمایل دارند به میانگین خود که همان عدد یک است نزدیک شوند. از این رو بتاهای بزرگتر از یک تمایل به کاهش و بتاهای کوچکتر از یک، تمایل به افزایش دارند.

تغییر در مولفه های شرکت:
با بررسی رابطه بین درجه اهرم مالی و ریسک سیستماتیک، می توان به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد. به این معنی که با افزایش اهرم مالی، ریسک سیستماتیک نیز افزایش یافته و بالعکس. تغییر در مولفه های اساسی یک شرکت، باعث برخی تعدیل ها و تغییراتی در ضریب بتای آنها می شود.

تأثیر عامل صنعت بر ضریب:
نوع صنعتی که شرکت موردنظر در آن فعالیت دارد نیز تا حد زیادی بر میزان ضریب بتای آن تأثیر می گذارد. تحقیقات به عمل آمده نشانگر این واقعیت است که صنایع هوایی و صنایع طلاسازی به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در تعدیل بتا دارند.

بازده
منظور از بازده مجموعه مزایایی است که در طول یک دوره به سهم تعلق می گیرد. این مزایا شامل تفاوت نرخ سهام در اول و اواخر بازه زمانی موردنظر و سود سهمی و مزایای ناشی از افزایش سرمایه هستند.
بنابراین در کل، بازده یک سرمایه گذاری عبارتست از تفاوت ارزش گذاری در انتها و ابتدای دوره به اضافه عایدات برداشت شده و بدست آمده از این سرمایه گذاری در طی دوره مشخص.
بازده انتظاری، بازده ای است که سرمایه گذار در طی یک دوره مشخص توقع دارد به آن دست یابد.

نسبت شارپ
نسبت شارپ مساوی است با تفاوت بازده یک سرمایه گذاری با بازده بدون ریسک تقسیم بر ریسک سرمایه گذاری موردنظر که به صورت زیر در می آید:
نسبت شارپ= ریسک مهم/ (بازده بدون ریسک- بازده سهم)
بدیهی است هر مقدار نسبت شارپ یک سرمایه گذاری بیشتر باشد آن سرمایه گذاری از مطلوبیت بالاتری برخوردار است. در شرایط فعالی بازده بدون ریسک بین 17 تا 20 درصد سالیانه می باشد که ما آن را همان 17 درصد در نظر می گیریم. چون معمولاً در هر بازاری نرخ بازده بدون ریسک در حدود تورم می باشد لذا این بازده را همان حدود 17 درصد فرض می گیریم.