فصل نهم-ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل - بخش سوم - تجزیه و تحلیل روند

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 {play}media/sound/4-3-2_www.guilanfx.com.mp3{/play}

تجزیه و تحلیل روند
این روش زمانی کاربرد دارد که بخواهند درصد تغییر اطلاعات مالی را به جای دو سال، برای چند سال متوالی محاسبه کنند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. توجه داشته باشید که اکثر شرکت ها، علاوه بر صورت های مالی مقایسه ای، برای چند دوره مالی، خلاصه ای از عملیات و اطلاعات مالی کلیدی و ارقام یک سال به عنوان سال مبنا (پایه) در نظر گرفته می شوند. و در آن سال به جای هر داده ای عدد 100 قرار می گیرد و سال یا سالهای دیگر را با سال مبنا به صورت شاخصی از درصد می سنجند. در این روش محاسبه شاخص درصد بصورت زیر انجام می-گیرد:

شاخص درصد


یک مثال:

صورتحساب سود و زیان شرکت سهامی تولیدی آلفا

ارقام و اطلاعات مالی سال 1370 را به عنوان سال مبنا (پایه) در نظر می گیریم و سایر سالها را نسبت به آن می سنجیم. لازم به یادآوری است که تمامی ارقام و اطلاعات صورتحساب سود و زیان سال 1370 را 100 درنظر می گیریم و سایر سالها را نیز به صورت شاخصی از صد نشان می دهیم:
در صورتحساب سود زیان به شکل تجزیه و تحلیل روند نشان داده شده است:

تجزیه و تحلیل روند شرکت سهامی تولیدی آلفا

بطور مثال، شاخص درصد فروش سال 1371 بصورت زیر بدست آمده است:

شاخص درصد فروش سال 1371

با شاخص سود ناخالص سال 1374 بصورت زیر بدست آمده است:

شاخص درصد سود ناخالص سال 1371

روندهایی که از روش تجزیه و تحلیل روند، بدست می آیند، تأثیر بسزایی در تشخیص:
- توانایی پرداخت بدهی ها
- قدرت مالی شرکت
- قدرت سودآوری شرکت
- ثمربخشی فعالیت های شرکت
دارند، زیرا آخرین صورت های مالی شرکت ممکن است وضع را مساعد و امیدبخش جلوه دهد، ولی در مقایسه با سال های قبل خود سیر نزولی فعالیت و سودآوری شرکت را بنمایاند و برعکس آن نیز می تواند اتفاق بیافتد. یعنی وضع آخرین صورت های مالی رضایت بخش نباشد ولی تجزیه و تحلیل روند حکایت از پیشرفت کار و روندهای مطلوب کند. از اینجا است که تجزیه و تحلیل روند، ارزیابی بهتر و کاملتری از وضع مالی موسسه ارائه می دهد.