فصل نهم-ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل - بخش دوم - تجزیه و تحلیل افقی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

تجزیه و تحلیل افقی
تجزیه و تحلیل افقی، به شما روندها و تغییراتی که بر روی اقلام صورت های مالی سال های مختلف اتفاق افتاده است را نشان می دهد و روابط اقلامی که در صورت های مالی مقایسه ای به صورت هم ردیف قرار گرفته اند را تعیین می کند.
در این روش هر قلم از اقلام صورت های مالی (مانند فروش در صورت سود و زیان) از یک ردیف برای یک سال مالی با همان قلم در یک سال ما قبل مقایسه می شود. تجزیه و تحلیل افقی در دوره های مختلف تغییرات را به صورت مبلغ ریالی، درصد تغییرات و یا به شکل مثبت می تواند نشان دهد.
کاری که شما باید در این مرحله انجام دهید این است که تغییر مطلق ارقام، همچنین درصد تغییرات یک سال به سال دیگر را محاسبه نمایید و در این محاسبه، همیشه سال قدیمی تر را مبنا (پایه) قرار دهید.
جداول زیر، صورت حساب سود و زیان و ترازنامه را از طریق روش تجزیه و تحلیل افقی به شما نشان می دهد.
مبلغ تغییر از طریق کسر نمودن ارقام سال 1382 از مبلغ سال جاری 1383 بدست می آید. بطور مثال مبلغ تغییر فروش در صورتحساب سود و زیان به صورت زیر بدست آمده است:
ارقام سال جاری (1383)- ارقام سال قبل (یا سال موردنظر 1382)= مبلغ تغییر
250000- 340000= 90000
در صورتحساب ترازنامه، مبلغ تغییر وجوه نقد، بصورت زیر بدست آمده است:
10000- 15000= 5000

تجزیه و تحلیل افقی شرکت سهامی تولیدی بیتامارک

صورتحساب سود و زیان

در ستون آخر، درصد تغییرات آورده می شود. برای بدست آوردن درصد تغییرات هر یک از اقلام صورت های مالی، از رابطه زیر استفاده نمایید:

رصد تغییرات هر یک از اقلام صورت های مالی

بطور مثال درصد تغییر فروش در صورتحساب سود و زیان به صورت زیر بدست آمده است:

درصد تغییر فروش

یا در صورتحساب ترازنامه، درصد تغییر وجوه نقد به صورت زیر بدست آمده است:

درصد تغییر وجوه نقد

شما به عنوان یک تحلیل گر بنیادی، باید به دقت، تغییرات مطلق و درصد تغییرات ارقام محاسبه شده را تفسیر کنید تا از نتیجه گیری های نامناسب در شرایط غیرعادی جلوگیری نمایید.
هنگامی که عدد سال مبنا (سال پایه) یعنی سال 1392 دارای ارزش مثبت باشد، مبلغ تغییر و درصد تغییر را به طور قطعی می توان حساب نمود. اما اگر عدد سال مبنا، یعنی سال 1392 برابر صفر یا دارای ارزش منفی باشد، مبلغ تغییر را می توان حساب نمود اما درصد تغییر را نمی توان حساب کرد.

 تجزیه و تحلیل افقی

ترازنامه شرکت سهامی تولیدی بیتا مارک

ترازنامه شرکت سهامی تولیدی بیتا مارک