فصل نهم-ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل - بخش اول - صورت های مالی مقایسه ای

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

صورت های مالی مقایسه ای
اطلاعات و داده های صورت های مالی که برای دو سال یا بیشتر از دو سال ارائه داده می شوند، صورت های مالی مقایسه ای نامیده می شوند. در این ابزار، به گزارشات مشابه دوره جاری و یک سال و یا بیشتر از یک سال از دوره های قبل نیاز دارید. صورت های مالی مقایسه ای، اطلاعات جالب و مهمی برای شما به عنوان تحلیل گر بنیادی فراهم می کنند. این صورت ها اگرچه موقعیت و وضعیت هر یک از اقلام موردی را در ارتباط با دیگر اقلام تا حدودی تعیین می کند، ولی توجیه کننده وضعیت واقعی آنها نیست و تحلیل گر نمی تواند فقط با توجه به حاصل این روابط در مورد مطلوب بودن یا نبودن وضع موجود اظهارنظر کند.
بطور مثال اگر درصد سود خالص به فروش شرکتی در سال 1382 برابر با 16 درصد باشدف عدد 6 درصد نمی-تواند دال بر کفایت یا عدم کفایت کارآیی شرکت باشد، زیرا ممک است که این نسبت در سال های قبل بیشتر یا کمتر از 16 درصد بوده باشد و همچنین ممکن است شرکت هایی که فعالیت های آنها مشابه شرکت مزبور است، درصد سود خالص به فروششان در این سال بزرگتر یا کوچکتر از 6 درصد باشد.
شما می توانید از طریق صورت های مالی مقایسه ای، افزایش یا کاهش هر یک از اقلام صورت حساب ها و درصد تغییرات آنها با سال یا سال های قبل را بدست آورید و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید. این تجزیه و تحلیل، چگونگی نوسانات و تغییرات این اقلام یا گروه اقلام در دوره های مختلف را به شما نشان می دهد و از بررسی آنها می توان تشخیص داد که وضع مالی و نتیجه کارکرد یک شرکت به مرور زمان به سمت بهتر شدن پیش می رود یا بدتر شدن.