فصل سوم-خرید و فروش سهام - بخش سوم - یک مثال کاربردی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

مثال:
در لیست خریداران و فروشندگان سهم خاصی، در حال حاضر، مقادیر تعداد و قیمت زیر وجود دارند:

سفارشات خرید

سفارشات فروش

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

200

7.900

100

8.000

250

7.700

150

8.200

120

7.700

2.000

8.250

1.000

7.000

1.000

8.800

فرض نمایید که سفارش های زیر وارد بازار می شوند:
1- خرید 200 سهم با قیمت 7950 ریال.
2- خرید 100 سهم بدون قیمت (قیمت روز).
3- فروش 500 سهم به قیمت 8250 ریال.
4- فروش 500 سهم به قیمت بازار.
1- سفارش اول، چون با قیمت خریدی بهتر از سایر قیمت ها ارائه شده در ردیف خریداران جای می گیرد:

سفارشات خرید

سفارشات فروش

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

Ö200

7.950

100

8.000

200

7.900

150

8.200

250

7.700

2.000

8.250

120

7.700

1.000

8.800

1.000

7.000

2- سفارش دوم با توجه به اینکه قیمت ارائه نداده، سیستم را در ردیف بهترین فروشنده قرار می دهد. فرض سفارش های بدون قیمت این است که خریدار یا فروشنده قیمت طرف مقابل را فبول دارد. با توجه به اینکه قیمت فروشنده 8000 ریال قرار دارد، سفارش خریدار ارائه شده قیمتی معادل آن می گیرد:

سفارشات خرید

سفارشات فروش

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

Ö100

8.000= باز

100

8.000

200

7.950

150

8.200

200

7.900

2.000

8.250.

250

7.700

1.000

8.800

طبیعتاً با توجه به تعادل بین قیمت فروش و خرید، معامله 100 سهم صورت گرفته و سفارشات به صورت زیر تغییر می کند:

سفارشات خرید

سفارشات فروش

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

200

7.950

150

8.200

200

7.900

2.000

8.250

250

7.700

1.000

8.800

3- در حالت سوم، فروشنده قیمت نسبتاً بالایی ارائه داده است. با توجه به اینکه در سیستم حراج، تقدم فروش با کسانی است که نسبت به دیگران پایین ترین قیمت را ارائه داده اند بنابراین این سفارش بعد از آخرین فروشنده دارای قیمت مشابه قرار می گیرد:

سفارشات خرید

سفارشات فروش

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

200

7.950

150

8.200

200

7.900

2.000

8.250

250

7.700

500

8.250

1.000

8.800

توجه کنید که وقتی سفارشی به قیمت مشابه وجود داشته باشد ترتیب ورود سفارش جدید براساس زمان ورود می شود یعنی سفارش های جدید به ترتیب بعد از سفارش دارای قیمت مشابه جای می گیرد.
4- برای حالت چهارم چون سفارش بدون قیمت وارد شده، سیستم قیمت آن را براساس قیمت بهترین خریدار تعیین می کند. با آخرین فهرست خریداران و فروشندگان سفارش فروش جدید به شکل زیر وارد بازار می شود:

سفارشات خرید

سفارشات فروش

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

200

7.950

500

باز

200

7.900

150

8.200

250

7.700

2.000

8.250

500

8.250

از آنجا که سفارش فروش به قیمت روز ارائه شده سیستم فروش سهام را به بهترین قیمت ها انجام می دهد. با توجه به ترتیب موجود در خریداران، سیستم 200 سهم از سهام فروشنده را به قیمت 7950 ریال به اولین خریدار، 200 سهم را به قیمت 7900 ریال و باقیمانده سهم را به قیمت 7700 ریال به آخرین خریدار می فروشد. بعد از اجرای سفارش آخر، سفارشات بازار به صورت زیر تبدیل می شود:

سفارشات خرید

سفارشات فروش

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

150

7.700

150

8.200

2.000

8.250

500

8.250

1.000

8.800

تغییر اطلاعات مربوط به قیمت سفارش موجب تغییر سفارش در فهرست خریداران یا فروشندگان می شود. جایگاه جدید سفارش تغییر یافته، عیناً براساس روش هایی که در مثال های فوق تشریح شد، تعیین می گردد. تغییر اطلاعات مربوط به تعداد سهام فروش با توجه به جهت تغییری نخواهد کرد اما اگر تعداد سهام سفارش افزایش یابد، سیستم آن را یک سفارش جدید تلقی کرده و عیناً مثل سفارشی که برای اولین مرتبه وارد می شود در لیست سفارشات وارد می کند.

در صورتی که با اطلاعات مثال قبلی فروشنده ردیف دوم که در حال حاضر 2000 سهم با قیمت 8250 ریال عرضه کرده، بخواهد تعداد سهام سفارش را به 2200 سهم تغییر دهد سفارش فعلی وی حذف شده و سفارش جدیدی بعد از تمامی سفارشات دارای قیمت مشابه وارد می شود:

سفارشات خرید

سفارشات فروش

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

150

7.700

150

8.200

500

8.250

2.200

8.250

1.000

8.800