فصل سوم-خرید و فروش سهام - بخش اول - انواع سفارشات

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

انواع سفارش:
سفارش به قیمت بازار:
در صورتی که کلمه روز یا جاری در قسمت بهای سهام درج شود، سفارش به قیمت بازار شکل می گیرد. با این شیوه قیمت گذاری کارگزار سعی خواهد نمود که در حالت خرید، سهم موردنظر را در پایین ترین قیمت خریداری نماید و در حالت فروش، سهم را به بالاترین قیمت به فروش رساند.
اما این شیوه معاملاتی با این که انعطاف عمل بیشتری به کارگزار می دهد و سرعت روند معاملات را زیاد می-کند، می تواند به ضرر سرمایه گذاری نیز باشد چون امکان دارد که قیمت معاملاتی که کارگزار انجام داده است با قیمت انتظاری شما تفاوت زیادی داشته باشد و احتمالاً دچار ضرر شوید.

سفارش به قیمت معین:
شما می توانید قیمت خاصی را در قسمت خالی درج کنید یعنی قیمت آن سهمی را که شما می خواهید بخرید را در قسمت خالی بنویسید. با توجه به این نوع سفارش، کارگزار تنها در قیمت خاص موردنظر شما اقدام به معامله می کند. این شیوه تعیین قیمت، خطر تغییر شدید قیمت خاص موردنظر شما را بسیار کاهش می دهد اما باعث می شود انعطاف عمل کارگزار در مورد سهم شما صورت نگیرد.

سفارش محدود:
شما می توانید در قسمت قیمت سقف و قیمت کف، حداکثر ... ریال برای خرید و یا حداقل ... ریال برای فروش را تعیین کنید. در این صورت دامنه قیمتی که کارگزار برای معامله سهام موردنظر شما می تواند اعمال نماید حداکثر و یا حداقل قیمتی است که شما مشخص نموده اید. با این شیوه، عمل انعطاف کارگزاران در محدوده قیمتی تعیین شده تا حدودی بیشتر شده و انجام سفارش نیز تسریع می شود. از طرفی مشتری نیز اطمینان بیشتری نسبت به دامنه قیمت معاملاتی و قیمت معامله خواهد یافت.

سفارش همه یا هیچ:
بعضی اوقات شما مایل نیستید که سهام خود را به صورت جزء جزء و در زمان های مختلف به فروش برسانید. در این صورت شما به کارگزار خود دستور می دهید که سهام شما را در یک تاریخ و به صورت یکجا به فروش رساند و کارگزار تنها در صورتی می تواند سفارشتان را انجام دهد که مطمئن شود، می تواند همه معامله را به یکباره انجام دهد و در غیر این صورت کارگزار معامله نمی کند.

نکات مربوط به سفارش خرید و فروش:
شما می توانید تاریخ مشخصی در سفارش قید نمایید مثلاً اعتبار سفارش خرید تا تاریخ ... می باشد با این روش، خرید و یا فروش، حداکثر تا زمان مورد نظر شما اعتبار خواهد داشت و بعد از آن، قرارداد به خودی خود باطل خواهد شد.