فصل اول-آشنایی با انواع بازار بورس - بخش اول - بازار

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

بازار مالي را مي توان براساس مرحله انتشار اوراق بهادار به بازار اوليه و بازار ثانويه تقسيم بندي کرد:
بازار اوليه:
 بازار اوليه مربوط به معاملات اوراق بهاداري است که براي اولين بار عرضه گرديده و در فرايند تشکيل سرمايه، داراي اهميت فراوان مي باشد. ساز و کار بازار اوليه براساس تجربيات کشورهاي داراي بازار مالي پيشرفته اي چون آمريکا و بررسي شده است. در يک تعريف کلي بازار اوليه، ساز و کار توزيع اوراق بهادار تازه منتشر شده بوسيله دولتهاي مرکزي، شرکت هاي دولتي،  شهرداري ها و شرکت ها به سرمايه گذاران مي باشد. به عبارت ديگر، بازار اوليه بازاري است که در آن شرکت ها از طريق انتشار اوراق بهادار جديد خود اقدام به تأمين سرمايه مورد نياز مي نمايند. شايد بتوان تسهيل فرايند تشکيل و انتقال سرمايه به شرکت هاي توليدي و خدماتي بخش دولتي و خصوصي را از مهم-ترين کارکردهاي بازار اوليه عنوان نمود. در کل، دارايي هايي که براي اولين بار توسط شرکت ها يا دولت عرضه مي شود در اين بازار پذيره نويسي مي شوند و نماد آن در کشور ما بانک است. تأسيس هر شرکت و يا شروع هر فعاليت اقتصادي بازار اوليه محسوب مي شود.

بازار ثانويه:
دارايي هايي که ابتدا در بازار اوليه مورد معامله قرار گرفته اند، در بازار ثانويه مورد معامله مجدد قرار مي گيرند و نماد آن در کشور ما بورس است. بازار بورس بازار ثانويه مي باشد. در بورس، شرکتي تأسيس نمي شود و فقط سهام شرکت هاي پذيرفته شده مورد معامله قرار مي گيرند. شرکت هايي که از بازار اوليه تصميم دارند وارد بازار ثانويه (بورس) شوند بايد شرايط و قواعد اين بازار را بدرستي رعايت نمايند.