فصل یازدهم - نقشه زمانهای کاری - بخش چهارم: تنظیم نرخ ریسک – بازده (RR) براساس روش ترسیم

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 

در این فصل قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه از نرخ RR براساس سطوح معامله در بازار استفاده کنید.
بعد از مطالعه فرمول های ریاضی و محاسبات در بخش های قبلی، این قسمت بسیار ساده خواهد بود. اصل کلی بسیار ساده است: وقتی برخلاف روند بازار معامله می کنیم، نرخ RR بسیار بالاتر از وقتی است که در جهت موافق روند بازار معامله می کنیم. دلیل این اصل این است که معامله در جهت روند بازار شانس موفقیت بیشتری دارد درحالیکه معامله برخلاف روند احتمالی بازار ریسک زیادی دارد و ما همیشه به دنبال کسب سود بیشتر هستیم.
متوجه شدید که از واژه " روند احتمالی " استفاده کرده ایم زیرا هنوز نمی دانیم بازار روند خواهد داشت یا نه. وقتی بازار HOPS1 و LOPS1 را می شکند، دلایل و استدلال های بهتری بدست خواهیم آورد.
در چنین شرایطی از راهنماهای زیر استفاده کنید.
وقتی بازار بین HOPS1 و LOPS1 معامله می کند:
با معامله روی سطح نقاط چرخش در هر دو جهت، از نرخ RR 2:1 استفاده می کنیم
با معامله در جهت روند احتمالی، از نرخ RR 2:1 استفاده می کنیم
با معامله برخلاف جهت روند احتمالی، از نرخ RR بیشتر از 3:1 استفاده می کنیم (برای مثال جهش از HOPS1)
وقتی بازار بالای HOPS1 و پایین LOPS1 معامله می کند:
با معامله در جهت روند احتمالی، از نرخ RR 2:1 استفاده می کنیم
ما هیچوقت برخلاف روند یکی شده معامله نمی کنیم
وقتی بازار بالای هر دو سطح HOPS یا پایین هر دو سطح LOPS معامله می کند:
با معامله در جهت روند احتمالی، از نرخ RR 3:1 استفاده می کنیم
ما هیچوقت برخلاف روند یکی شده معامله نمی کنیم
با استفاده از این راهنما همیشه یک قدم از بازار و سایر تریدرها جلوتر خواهید بود.