فصل یازدهم - نقشه زمانهای کاری - بخش سوم: استفاده از روش ترسیم برای تعیین روند

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 از این روش ترسیم می توان به سه روش اصلی استفاده کرد:
- به عنوان ابزاری برای تشخیص روند (و اندازه گیری قدرت روند)
- برای معامله روی سطوح مهم
- برای تنظیم نرخ ریسک و بازده (نرخ RR) هر معامله
نرخ ریسک و بازده یا همان نرخ RR، نسبت بازده به ریسک است؛ یعنی نسبت انتظار ما از بازدهی یک معامله نسبت به میزان سرمایه ای که در آن معامله در معرض ریسک قرار داده ایم. برای مثال اگر انتظار داریم در یک معامله 60 پیپ سود کنیم و روی 20 پیپ ریسک کنیم، نرخ RR 3:1 است (3=20/60).
تشخیص روند مهمترین کارکرد این روش ترسیم تایم فریم است. این روش یک راه ساده و در عین حال موثر برای تشخیص روند و اندازه گیری قدرت آن در هر موقعیتی است.
برای تشخیص روند از راهنمای زیر استفاده کنید:
وقتی بازار بالای نقاط چرخش معامه می کند، احتمال دارد بازار یک روند صعودی داشته باشد.
وقتی بازار بالای HOPS1 معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند صعودی قوی داشته باشد.
وقتی بازار بالای هر دو سطح HOPS معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند صعودی بسیار قوی داشته باشد.
وقتی بازار زیر نقاط چرخش معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند نزولی داشته باشد.
وقتی بازار زیر LOPS1 معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند نزولی قوی داشته باشد.
وقتی بازار زیر هر دو سطح LOPS معامله می کند، احتمال دارد بازار یک روند نزولی بسیار قوی داشته باشد.
وقتی بازار مرتباً نقاط چرخش را به سمت بالا یا پایین می شکند و از سطوح HOPS و LOPS میگذرد، احتمال دارد بازار روند نداشته باشد.
 نقاط چرخش (نمودار 4)

نمودار بالا یک روند صعودی بسیار قوی را نشان می دهد. در این روز بازار شروع به معامله بالای سطوح نقاط چرخش و HOPS1 کرده و با شکستن HOPS2 یک روند صعودی بسیار قوی ایجاد کرده است. در چنین موقعیتی تنها پوزیشن های بلندمدت در بازار جواب می دهند.
 نقاط چرخش (نمودار 5)

در بازار کناره یا بدون روند، بازار مرتباً نقاط چرخش را به سمت بالا و پایین می شکند و گاهی از آنها جا می ماند و گاهی از آنها عبور می کند. تا زمانی که بازار زیر سطح HOPS1 و بالای سطح LOPS1 حرکت می کند، معامله های خرید و فروش در سطوح افراطی قابل اجرا هستند.
دقت کنید که خیلی راحت می توان در بازار بدون روند دچار اشتباه شد و به نتیجه عکس رسید. بنابراین باید روی بالاترین سطوح محدوده معامله کرد تا بیشترین پیپ را بدست آورد و ریسک بازگشت بازار به قسمت های پایین دامنه و رسیدن به حد توقف ضرر را کاهش داد.
وقتی کم کم ایده اصلی سیستم تجاری شخصی تان در ذهن تان شکل گرفت می توانید این اطلاعات را هم به سیستم اضافه کنید و از آنها استفاده کنید.
تا اینجا اطلاعات بسیار خوبی درباره معامله در بازار فارکس بدست آورده اید اما هنوز چیزهای زیادی باقی مانده که قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید با آنها آشنا شوید.