فصل سیزدهم-یک مثال عملی و کاربردی - بخش هفتم - سایر پارامترها

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

سایر پارامترها

اطلاعیه های مالی :
عموما شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار مکلفند تا حداقل 6 اطلاعیه در سال رادرخصوص دورنمای عملکردآتی شرکت ومقایسه عملکردواقعی رابا پیشبینی های اولیه ، به شرح ذیل به بازار ارائه نمایند .

پیشبینی بودجه سالیانه
این گزارش در حقیقت دور نمای آینده شرکت رادرسال مالی آتی به ترسیم خواهد کشید که درواقع مقایسه آن با عملکرد واقعی سال قبل روند حرکتی خود را به نمایش خواهد گذاشت .
بر مبنای الزامات قانونی ، این گزارش می بایست حداکثر یک ماه قبل از پایان یافتن دوره مالی قبل به سازمان بورس اعلام گردد . از مشخصه های این گزارش می توان به پیشبینی های مقداری وریالی تولید ، فروش وهمچنین پیشبینی درخصوص صورت حساب سود (زیان) سال آتی وEPS هر سهم اشاره نمود .

گزارش عملکرد های میان دوره ای :
شرکتهای تولیدی مکلفن دتا گزارشاتی باحداکثرفاصله های زمانی 3 ماهه ، درجهت شفاف سازی عملکردوتعیین میزان پوشش بودجه اولیه وشرکتهای سرمایه گذاری همه ماهه ، حداقل مکلف به ارائه وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری خویش به بازار    می باشند .
در این خصوص گزارشهای سه و نه ماهه بر اساس اظهارات مدیریت شرکت به بازار اعلام خواهد گردید واین درحالی است که درجهت اعمال کنترلهای لازم وحمایت از حقوق صاحبان سهام سازمان بورس شرکت ها را مکلف نموده تا گزارشات شش ماهه را به انضمام گزارش حسابرس مورد وثوق سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به این سازمان ارسال دارند .

گزارش دوازده ماهه حسابرسی نشده :
با توجه به اینکه شرکت ها جهت ارائه اظهار نامه مالیاتی خود تا چهار ماه پس از پایان سال مالی خود فرصت دارند واین زمان برای برگزاری مجامع نیز مجازمی باشد ، لذا سازمان بورس و اوراق بهادارایران درجهت اینکه این فرجه زمانی موجب تضییع حقوق صاحبان سهام شرکتها را فراهم نسازد . شرکتها را ملزم نموده تا حداکثر یک ماه پس ازپایان سال مالی خود نسبت به ارائه صورتهای مالی یک ساله و مقایسه ماقبل نهایی با بودجه سال گذشته خود ، درقالب صورتهای مالی حسابرسی نشده به سازمان بورس اعلام نمایند .

گزارش دوازده ماهه حسابرسی شده :
همانطورکه درسطورقبل نیزتقدیم گردید ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت بعضا ممکن است تا چهارماه پس ازپایان دوره تقویمی به تاخیر انجامد .  که در جهت پرنمودن این خلاء اطلاعاتی سعی گردیده تا با درخواست گزارشات یک ساله حسابرسی نشده شرکت ها ، اطلاعاتی نزدیک به واقعیت را به بازار ارائه دهند . اما در نهایت اینکه با ارائه آخرین گزارش می توان عملیات مالی شرکت را پایان یافته تلقی نمود واین گزارش، که منظم به نظر کارشناسی حسابرس معتمد نیزمی باشد ، را برای سهامداران و فعالان بازار قابلیت اتکاء دانست .

سایر گزارشات تکمیلی :
شرکتها مکلف می باشنددرجهت شفاف سازی عملکردخود بطورمستمرهرگونه اطلاعات با اهمیتی چون :
تغییردرترکیب هیئت مدیره ، تصمیمات بااهمیت توسط شرکت ، هرگونه عوامل موثر بر سود ، حوادث غیر مترقبه و در مجموع کلیه مسائل با اهمیتی که بتواند بر انتخاب سهامداران تاثیر بگذارد را در اسرع وقت به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نمایند .

بررسی اطلاعات و شایعات
همیشه درحواشی شرکت ها شایعات وجود دارد وشرکت بدون حاشیه را کمتر می توانیم پیدا کنیم . باید ببینیم که اساسا شایعه چیست ؟
« شایعه مجموعه اطلاعات واخباری است که دارای منبع موثق وقابل اتکایی نیستد که بدون انتشارازیک کانال رسمی دربین عموم رواج می یابد »
در خصوص شایعات موردی که دارای اهمیت است ، اینکه برخی ازاین گونه اخبار ریشه دراطلاعات داخلی (Insider) دارد . این موضوع موجب می گردد که بازار به سادگی نتواند از کناراینگونه اطلاعات بی تفاوت بگذرد .

مدیریت :
باید یکی ازعوامل موثر د روقوع انقلاب صنعتی اروپا را تفکیک مدیریت از مالکیت شرکت ها دانست چرا که با گسترش فضای عملیاتی شرکت ها وبازشدن باب جدیدی در تجارت ، تحت عنوان رقابت وبازار آزاد موجبات این امر را فراهم گردانیده که دیگر روشهای سنتی پاسخگوی سکانداری صنایع وتجارت در بازار های رقابتی نباشد . هیچ شکی نیست که مدیریت و ترکیب پرسنلی کارا توان تحت الشعاع قراردادن بسیاری از نسبت ها وتئوری های اقتصادی ومالی را دارا می باشند ، اما مانع اصلی در این خصوص تشخیص و رتبه بندی آنان می باشد ، که ملاک استانداردی در این خصوص وجود ندارد .