فصل سیزدهم-یک مثال عملی و کاربردی - بخش ششم - سایر نسبت ها

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

دراین بخش به بررسی نسبت های رایج دربازار سرمایه با گرایش مالی خواهیم پرداخت . دراین نسبت ها اگرچه ازبرخی ازپارامترهای مالی استفاده می شود. اما به هیچ وجه به دنبال برقراری ارتباط بین اجزاء صورتهای مالی یک شرکت نیست  وسعی ندارد تاماهیت یک شرکت رامورد ارزیابی قراردهد ، بلکه  بیشتربه دنبال ایجادارتباط بین برخی ازاطلاعات مالی شرکت با بازار خواهد بود .

سود متعلقه به هر سهم Eps)Earning Per Share) :
این نسبت بیانگرسودمتعلق به هرسهم می باشد . البته به خاطرداشته باشید که الزاما رقم حاصله به معنی سودی نخواهد بود که مستقیما به سهامدار تعلق خواهد گرفت . چرا که عموما بخشی ازEPS (ناخالص) درقالب های مختلف کسر می گردند که از آنجمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مالیات – مالیات به عنوان سهم دولت از عایدی های آنان کسر خواهد گردید وعموما بادرنظر گرفتن 10% معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در تالار بورس ، برابر 22.5% سود خالص (قبل از کسر مالیات) خواهد بود
اندوخته قانونی – جزیی از حقوق صاحبان سهام بوده که بخشی از سود سالیانه شرکت تا سقف مشخصی رابنا به الزامات قانونی به این حساب منتقل خواهد گردید
سایر اندوخته ها – این سرفصل نیزبخشی ازحقوق صاحبان سهام بوده که بنابه تصمیمات هیت مدیره ومجمع عمومی ، برای اهدافی خاص که ازآنجمله می توان به طرح های توسعه آتی شرکت اشاره نمود از سود پس از کسر مالیات به این حساب منتقل خواهد گردید.
سود و زیان انباشته – این حساب نیزجزیی ازحقوق صاحبان سهام می باشد که آن جزء تقسیم نشده EPS  شرکت ها به آن منتقل می گردد

EPS

سود تخصیصی هرسهم Dps)Dividing Per Share) :
Dps درحقیقت سودنقدی تخصیص داده شده به هر سهم می باشد. درخصوص پرداخت سود ، الزامات قانونی براین اصل تاکیددارند که درصورت وجود سود سالیانه ودرصورتی که شرکت دارای زیان انباشته نباشد ، شرکت موصوف مکلف به تقسیم حداقل 10% سود سالیانه می باشند ودرصورت وجود زیان انباشته ، پس از مستهلک نمودن این حساب مانده سود دوره مشمول اصل 10% توزیع خواهد بود . ودرهمین خصوص شرکت ها مکلف می باشند که حداکثرپس از8 ماه از تاریخ مجمع نسبت به توزیع سود اقدام نمایند . نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل می باشد:

DPS

نسبت قیمت به درآمد( P-E )
این نسبت نشان می دهد که سهامداران انتظاردارند تا طی چند سال آتی (بافرض حفظ شرایط) ارزش سرمایه گذاری امروز خود را بازیافت نمایند . نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل می باشد:

P-E