فصل سیزدهم-یک مثال عملی و کاربردی - بخش چهارم - نسبتهای مالی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

نسبت های مالی درحقیقت بررسی اقلامی ازصورتهای مالی است که ازقالب ریالی خارج وبه نسبت های قابل مقایسه تبدیل می گردندو این نسبت ها به بیان ارتباط بین عوامل موجود موثربین صورتهای مالی خواهند پرداخت .
نسبت های مالی در واقع زبان گویای ارقام موجود درصورتهای مالی شرکتها است که با ایجاد ارتباط معنی داربین این اطلاعات نا گفتنی های بسیاری را برای یک تحلیلگر مالی بازگوخواهد نمود .ذیلا به بررسی 4 گروه اساسی ازاین نسبتها و زیر مجموعه هایشان خواهیم پرداخت:نسبت های نقدینگی:
این نسبت ها در واقع بیانگر توانایی یک شرکت در بازپرداخت دیون کوتاه مدت می باشد .نسبت جاری :
همانگونه که در ادامه خواهد آمد این نسبت از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست خواهد آمد . منطق مستتردراین نسبت حکایت ازآن دارد که دارایی های جاری شرکت تا چه میزان می تواند بدهی های جاری آن را پوشش دهد .
نسبت جاری

نسبت آنی
این نسبت نزدیکی بسیاری با نسبت جاری دارد با این تفاوت که بررسی ها را براساس حاد ترین وضعیت متمرکز می نماید . دراین حالت با حذف حجم موجودی کالا (که قدرت نقد شوند گی کمتری نسبت به سایراقلام دارایی های جاری دارند ) از گروه دارایی های جاری ، به ارزیابی این موضوع می پردازند که شرکت برای باز پرداخت بدهی های سررسید شده خود تا چه حد دارای انعطاف درنقدینگی است.
نسبت آنی

نسبتهای کارایی:
این گروه از نسبت ها به بررسی کارایی و راند مان عملیات شرکت می پردازد که حکایت از توانمندی ویا عدم قابلیت تدابیر مدیریت شرکت در استفاده بهینه از امکاناتی دارد که در اختیار آنان قرار گرفته است .

نسبت گردش دارایی :
این نسبت میزان واثرگردش دارایی ها را درتحصیل درآمد نشان می دهد ومقایسه آن با گذشته نشان ازآن دارد که آیا افزایش دردارایی ها مستلزم کسب درآمد بیشتر می باشد ؟به تعبیری بهتر، می توان اینگونه موضوع را مورد بررسی قرارداد که آیا درطول دوره های مالی مختلف رشد درحجم داراییهای شرکت منجر به کسب درآمد بیشترگردیده ؟
نسبت گردش دارایی

نسبت گردش داراییهای ثابت :
با توجه به ماهیت داراییهای ثابت که انتظار کسب درآمد ازآن می رود ، طبعا بررسی این نسبت نیزمی تواند تاثیرات افزایش دردارایی های ثابت را با  کسب درآمد بیشتروبه نحوی قابل قبول تری به نمایش بگذارد .
نسبت گردش دارایی های ثابت

دوره گردش موجودی کالا :
این نسبت دوره زمانی را که طول می کشد تا کالای ساخته شده فروخته شود را به نمایش می گذارد .
دوره گردش کالا

دوره وصول مطالبات :
این نسبت بیانگر متوسط زمانی است که از فروش آغاز وتا وصول وجه مربوط به فروش بطول خواهد انجامید .

دوره وصول مطالبات

دوره گردش عملیات :
این نسبت از جمع دو نسبت دوره وصول مطالبات ودوره گردش کالا بدست  می آید

دوره گردش عملیات

نسبت موجودی کالا به سرمایه درگردش :
این نسبت بیانگراین خواهد بود که چه حجمی از سرمایه درگردش را موجودی کالا تشکیل می دهد وبزرگ بودن این نسبت بیانگر مشکل درعملیات جاری شرکت خواهد بود .

نسبت موجودی کالا به سرمایه درگردش

گردش سرمایه جاری :
این نسبت بیانگرقدرت تاثیرسرمایه درگردش درفروش است وافزایش این نسبت بیانگرکمبود آن خواهد بود . مگر آنکه قرائن دیگری همچون رشد فزاینده فروش و یا بهبود دوره گردش عملیات شرکت دردست باشد .

گردش سرمایه جاری

نسبت های سود آوری:
این گروه از نسبتها نشان دهده منابع کسب عایدی و تاثیر گذاری آن برکل سود میباشد واینکه سودتحصیلی دارای چه حاشیه امنیتی است .

نسبت سود ناخالص :
این نسبت حاکی ازاثرکنترل بهای تمام شده کالای فروش رفته وروش قیمت گذاری کالا ، برفروش می باشد .

نسبت سودعملیاتی:
همانگونه که قبلا هم توضیح دادیم سود عملیاتی درواقع مابه التفاوت درآمدهای عملیاتی با بهای تمام شده وهزینه های اداری عمومی وتوزیع وفروش خواهدبود . دراین نسبت نشانه توانایی موسسه درکنترل هزینه های عملیاتی را می توان جستجو نمود و آن را در ارتباط با افزایش فروش وتغییرات سود ناخالص تفسیر نمود .نسبت سود ناخالص

نسبت سودعملیاتی:
همانگونه که قبلا هم توضیح دادیم سود عملیاتی درواقع مابه التفاوت درآمدهای عملیاتی با بهای تمام شده وهزینه های اداری عمومی وتوزیع وفروش خواهدبود . دراین نسبت نشانه توانایی موسسه درکنترل هزینه های عملیاتی را می توان جستجو نمود وآن رادرارتباط با افزایش فروش وتغییرات سود ناخالص تفسیر نمود .

نسبت سود عملیاتی

بازده فروش :
این نسبت نشان می دهد که از هریک ریال فروش چه میزان سود خالص عاید می گردد .

نسبت بازده فروش

بازده ارزش ویژه :
این نسبت حاکی از میزان سودآوری واحد تجاری با توجه به حقوق صاحبان سهام می باشد ودرآن بازده متعلق به صاحبان سهام به خوبی به نمایش گذاشته می شود .

نسبت بازده ارزش ویژه

بازده دارایی :
این نسبت درواقع بیانگرتونایی واحدتجاری درکاربرد تمام منابعی است که دراختیاردارد . وقدرت شرکت درکسب درآمد بیشترازامکانات موجود را به نمایش خواهد گذاشت . که نحوه محاسبه این نسبت به شرح ذیل خواهد بود:

نسبت بازده دارایی

بازده سرمایه در گردش :
این نسبت بیانگر ارتباط سرمایه درگردش درکسب سود است . دربررسی این نسبت می توان به استفاده بهینه سرمایه درگردش اشاره داشت .

نسبت بازده سرمایه درگردش

نسبت های سرمایه گذاری و اهرمی :
مجموعه این نسبت هادرواقع وضعیت مالکیت شرکت وحقوقی که گروه های مختلف سرمایه گذار نسبت به آن دارند را به نحو ملموسی بیان دارد.

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه :
این نسبت نشان می دهد که چه میزان از ارزش ویژه صرف خرید دارییهای ثابت گردیده است . به بیان دیگر چه میزان ازسرمایه گذاری صاحبان سهام از گردش عملیات جاری شرکت خارج گردیده . که پایین بودن این نسبت مترادف با بالا بودن نقدینگی شرکت خواهد بود ونحوه محاسبه آن بدین شرح می باشد:

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

نسبت کل بدهی به ارزش ویژه :
این نسبت بیانگر وضع بستانکاران درقیاس با صاحبان سهام شرکت می باشد و اینکه هریک به چه میزان درشرکت سرمایه گذاری انجام داده اند .

نسبت بدهی به ارزش ویژه

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه:
این نسبت حاکی از ارتباط بدهی جاری با ارزش ویژه شرکت دارد . بالا بودن این نسبت ورشد آن می تواند بیانگر الزام در بازنگری ساختار سرمایه ای شرکت باشد .

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه:
همانند نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه این باراین نسبت سعی داردتا ارتباطی بین بدهی هایی باسررسید بیش ازیک سال را با ارزش ویژه به نمایش بگذارد . این نسبت درواقع به تشریح بخش دیگری از نسبت بدهی می پردازد ، که نحوه محاسبه این نسبت به این شرح خواهد بود:

نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه