فصل دهم-تجزیه و تحلیل نسبت ها

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

{play}media/sound/4-4-1_www.guilanfx.com.mp3{/play}

تجزیه و تحلیل نسبت ها
نسبت ها به طور عام، روش هایی هستند  که به شرکت ها و سهامداران آنها این امکان را می دهد که خود را در مقابل سایرین ارزیابی نمایند. نسبت ها بطور خاص وسیله ای هستند که از طریق آنها سهامدار می تواند تمامی نتایجی که از صورت های مالی یک شرکت نیاز دارد را بدست اورد. بطور خلاصه، برای اطمینان از سلامت مالی یک شرکت باید صورت های مالی آن شرکت را تجزیه و تحلیل نمود و در اینجا می توان با نسبت های مالی نتایج قابل توجه ای از صورت های مالی آن شرکت بدست آورد.
به طور کلی، نسبت ها خودشان دارای معنی و مفهوم نیستند، وقتی نسبت ها معنی و مفهوم بیشتری پیدا می کنند که با:
الف- نسبتهای سال قبل شرکت
ب- نسبتهای بعضی شرکت های واقع شده در صنعت مشابه
ج- نسبتهای صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند
مورد مقایسه قرار گیرند. باید توجه داشت که محاسبه یک نسبت و تجزیه و تحلیل آن یک هدف نیست، بلکه وسیله ای جهت رسیدن به یک هدف است.
نسبتهای مالی را بر حسب نتایجی که از آنها قابل استنباط است و کاربردی که برای آنها متصور می باشد می توان به پنج گروه تقسیم نمود، که ما در اینجا از هر گروه یک نسبت معروف را معرفی می کنیم. لازم به یادآوری است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نسبت ها باید با نتایج سایر شرکت های موجود در آن صنعت مقایسه شود تا عملکرد شرکت شفاف تر شود.
تجزیه و تحلیل سودآوری
تجزیه و تحلیل نقدینگی
تجزیه و تحلیل فعالیت
تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه

در تجزیه و تحلیل نسبت ها، تحلیل گر بنیادی باید انحراف در محاسبه نسبت ها را مشخص سازد و دلایل ایجاد این انحرافات را بررسی نماید. برای مثال، انحرافات از متوسط صنعت می تواند نشان دهنده این باشد که موسسه در بعضی از فعالیت های خود از متوسط شرکت های واقع شده در صنعت عقب تر یا جلوتر است. در استفاده از نسبت ها می بایست نهایت احتیاط را به کاربرد. بطور کلی نسبت ها نبایستی پایه و اساس تصمیم گیری قرار گیرند.
نسبت ها باید به عنوان معیارهای مکمل و اضافی در تصمیمات و یا راه حل ها، مورد استفاده قرار گیرند. نسبت ها در زمان های مختلف برای تفسیر نمودن صورت های مالی به کار برده می شوند.