فصل نهم-ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

{play}media/sound/4-3-1_www.guilanfx.com.mp3{/play}

ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل
ابزارها و تکنیک های استاندارد شده مختلفی برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی وجود دارند. این ابزارها عبارتند از:
1- صورت های مالی مقایسه ای
الف- تجزیه و تحلیل افقی
ب- تجزیه و تحلیل عمودی
ج- تجزیه و تحلیل روند
2- صورت های مالی بر مبنای مقیاس مشترک
3- تجزیه و تحلیل نسبت ها
روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی بطور کلی در سه مقوله طبقه بندی می شوند:
1- مقایسه، ارزشیابی و سنجش روابط داده های مالی برای دو سال یا بیشتر از دو سال
2- مقایسه، ارزیابی و سنجش روابط داده های مالی دوره جاری
3- ارزیابی و سنجش به منظور اهداف خاص
بررسی صورت های مالی می تواند سه نوع تجزیه و تحلیل فوق را در بر بگیرد.