پیپ (PIP) در فارکس چیست؟

پیپ کوچکترین تغییر در نرخ مبادله ای یک جفت ارز است.

پیپ (pip) مخفف عبارت "Percentage in Point" به معنای "درصد در نقطه" است که برخی اوقات نیز از آن به عنوان مخفف عبارت “Price Interest Point” به معنای "قیمت نقطۀ مورد نظر" استفاده می شود.

یک پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار در یک نرخ است. اکثر جفت ارزها مانند GBP/USD دارای 4 رقم اعشار هستند. برخی نیز استثناء هستند مانند جفت ارزهایی که ین ژاپن (JPY) در آنها ارز پایه است و همچنین کالاهایی مانند طلا، نفت، نفت برنت و گاز که فقط 2 رقم اعشار دارند.

بعضی از کارگزاران در حال حاضر، پیپ های کسری ارائه می دهند که برای دقت بیشتر به بعضی از جفت ارز ها یک رقم اضافه می کند و به این ترتیب، آنها به 5 مرتبه ی اعشاری مظنه می شوند. یک پیپ کسری، پیپت (Pipette) نامیده می شود.

در اینجا مثالی ذکر می شود که با استفاده از آن بیان شود تغییر 1 پیپ در جفت ارزی مانند GBP/USD چگونه است:

فرض می کنیم که نرخ خرید این جفت ارز 1.32711 است. اگر قیمت از 1.32711 به 1.32712 تغییر کند به معنای افزایش 1 پیپ است. اگر قیمت از 1.32711 به 1.32710 تغییر کند در آن صورت به معنای کاهش 1 پیپ است.

در مورد جفت ارز USD/JPY تغییر از 112.90 به 112.91 به معنای 1 پیپ تغییر قیمت است زیرا دومین رقم اعشار 1 رقم تغییر کرده است.

همانطوریکه می توانید مشاهده کنید، ارزش پیپ به ارز مظنه (دومین ارز در جفت ارز) بیان می شود.

استفاده فارکس از پیپ(PIP):

معامله گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر در یک معامله 40 پیپ دریافت می کند، یعنی 40 پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ، تحت تأثیر سه عامل است:

ارزش پیپ طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

ارزش پیپ = (پیپ در مکان های اعشاری * اندازۀ معامله)

در ادامه مثال هایی درباره محسابه ارزش پیپ طبق فرمول ارزش پیپ ذکر می شوند:

مثال الف: 1 پیپ در EUR/USD برابر است با 0.0001

حجم معامله باز شده

محاسبه

ارزش 1 پیپ

EUR 100,000 

0.0001 * 100,000

USD 10

EUR 10,000

0.0001 * 10,000

USD 1

EUR 1,000

0.0001 * 1,000

USD 0.1

EUR 100

0.0001 * 100

USD 0.01

مثال ب: 1 پیپ در USD/JPY برابر است با 0.01

حجم معامله باز شده

محاسبه

ارزش 1 پیپ

USD 100,000 

0.01 * 100,000

JPY 10

USD 10,000

0.01 * 10,000

JPY 1

USD 1,000

0.01 * 1,000

JPY 0.1

USD 100

0.01 * 100

JPY 0.01

 

همانطوریکه مشاهده می نمایید ارزش پیپ، ارتباط مستقیم با حجم معامله دارد که با واحد ارز مظنه نشان داده می شود. با پیپ می توان ارزش کوچکترین تغییر نرخ به ازای حجم تعیین برای معامله را ارزیابی کرد.

هر کاهش و هر افزایش پیپ نشان دهندۀ یک سود یا یک زیان شما در معاملۀ فارکس است. اگر معاملۀ شما به پیپ در وضعیت مثبت باشد شما در حال کسب سود و اگر پیپ در وضعیت منفی باشد شما در حال ضرر هستید.