3   قدم سوم : خدمات ما
2   قدم دوم : مسیر راه
1   قدم اول : سوالات متداول
                                                        سوالی دارید ؟ از پشتیبانی بپرسید و پاسخ بگیرید .

کسب در آمد در بورس ؟

ساخت نام کاربری جدید

*

*

*

*

*

*

رمز عبور خود را فراموش نموده اید؟

*

   

  تمامي كالاها و خدمات گیلان بورس ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

بر اساس اعلامیه سازمان بورس ایران ، فعالیت در بازارهای ارز ، سهام و فرابورس بین المللی ، در داخل ایران غیر قانونی می باشد . مطالب  و خدمات  بخش فارسی " گیلان بورس" پیرامون بازارهای مالی بین المللی صرفا جهت استفاده فارسی زبانان خارج از ایران می باشد . با عرض پوزش چنانچه ساکن ایران هستید از ارائه ی خدمات به شما معذوریم و اکیداً  توصیه می نماییم تا قانونمند شدن  فعالیت در بازارهای بین المللی ،  در بازارهای مالی داخلی سرمایه گذاری نمایید.

ديدگاه بازار

عموما درك معامله گران نسبت به ريسك موقعیت ھاي متنوع بازار كه تريدر با آن مواجه است، تابعي از نتیجه دو يا سه معامله اخیر(بسته به شخصیت فرد ) وي است. در طرف مقابل، معامله گران موفق تحت تاثیر نتايج آخرين معامله (تريد) ھاي خود چه به صورت منفي و چه به صورت مثبت، قرار نمي گیرند و به همین خاطر برداشت و درك آنھا از موقعیت ھاي مختلف تريد (معامله) و ريسك اين موقعیت ھا، بي تاثیر از متغیرھاي شخصي و رواني است . اين فاصله زياد بین حالات رواني تريدرھاي موفق و ديگران ممكن است اين باور را به ذھن متبادر كند كه معامله گران موفق داراي نوعي طرز فكر ذاتي و خدادادي ھستند كه باعث ايجاد اين تفاوت بزرگ می شود اما من به شما اطمینان مي دھم كه اينگونه نیست . تمام تريدرھايي كه طي ھجده سال گذشته با آنھا كار كرده ام به خوبي آموخته اند كه چگونه ذھن خود را بدرستي روي "موقعیت ھاي لحظه جاري " متمركز نمايند (منظور عدم توجه به گذشته است). البته اين يك مشكل ھمگاني است و زاده ماھیت ذھن و ساختار اجتماعي و تربیتي ماست و مختص فرد خاصي نیست.

 

عوامل ديگري مرتبط با خود باوري و اعتماد به نفس نیز وجود دارند كه مي توانند به عنوان مانعي بر سر راه موفقیت مستمر شما قرار بگیرند، اما آنچه كه مي خواھیم در مورد آن صحبت كنیم مھم ترين و بنیادي ترين جزء سازنده موفقیت شما (به لحاظ رواني ) به عنوان یك معامله گر می باشد:

اصل "عدم قطعیت"!

اگر رازي در مورد ماھیت موفقیت بعضي معامله گران وجود داشته باشد، بدون قطع اين است كه آنھا داراي توانايی ھاي زير ھستند:

١- معامله بدون حس ترس و ھمچنین بدون اطمینان بیش از حد به خود

٢- درك موقعیتي كه بازار از نظر خود بازار (و نه از ديدگاه انتظارات تريدر) به او پیشنھاد می دھد

٣- تمركز كامل بر " جريان موقعیت ھاي حال بازار "

۴- خود به خود در " منطقه موفقیت [1]بودن"

موفقترين معامله گران به جايي رسیده اند كه ھمگي بدون كوچكترين شك يا تضاد دروني معتقدند كه: "امكان وقوع ھر چیزي وجود دارد". آنھا تنھا مظنون به احتمال وقوع ھرچیزي نیستند و فقط شعار نمی دھند بلكه اعتقاد دروني آنھا به عدم قطعیت به حدي قوي است كه باعث می شود ذھن آنھا از ارتباط دادن نتايج معاملات اخیر با موقعیت " لحظه حال" و شرايط موجود جلوگیري نمايد . آنھا به وسیله قطع اين ارتباط قادر می گردند تا ذھن خود را از انتظارات غیرواقعي و خشك در مورد آينده بازار (پیش بیني نحوه حركت بازار در آينده) خالي نمايند . آنھا بجاي اينكه انتظارات غیر واقعي (كه اغلب باعث ضررمادي و حس اندوه می گردد) در خود بوجود بیاورند آموخته اند تا خود را براي استفاده از تمام فرصتھايي كه بازار در لحظات مختلف به آنھا می دھد "آماده كنند". "آماده كردن خود " به معني داشتن ديدگاھیست كه از منظر آن متوجه اين امر بشويد كه چارچوبي كه از طريق آن قادر به درك اطلاعات ھستید محدود و وابسته به چیزيست كه به شما پیشنھاد می گردد (منظور شرايط لحظه حال بازار است).

مشكل :اعتیاد به پاداش تصادفي

آزمايشات متعددي در مورد اعتیاد به پاداش تصادفي در میان میمونھا انجام گرفته است .براي مثال اگر شما كاري را به يك میمون ياد داده و به طور مداوم ھر زمان كه او آن كار را انجام داد به وي پاداش بدھید میمون میاموزد تا نتیحه خاصي (پاداش) را به تلاش خود ارتباط دھد .اگر شما دادن پاداش را متوقف نمايید بعد از مدت كوتاھي میمون ديگر كار مورد نظر را انجام نمی دھد .او انرژي خود را بیھوده براي كاري كه می داند پاداشي براي آن وجود ندارد ھدر نمی دھد . اگربجاي اينكه بطور مداوم او را تشويق كنید با يك برنامه كاملا تصادفي شروع نمايید (غیر منظم پاداش دھید ) پاسخ میمون به قطع پاداش خیلي متفاوت می شود . اگر شما پاداش دادن را قطع كنید راھي براي میمون وجود ندارد تا بفھمد كه ديگر ھرگز پاداش نمی گیرد .چون ھر زمان كه در گذشته پاداش گرفته شگفت زده (سورپريز ) شده بود در نتیجه از ديد میمون دلیلي براي ترك عمل مذكور وجود ندارد. میمونھا به انجام آنكار بدون گرفتن پاداش ادامه می دھند .بعضي از آنھا ھمیشه آنكار را انجام می دھند.

من دلیل اينكه ما نیز آماده اعتیاد به پاداش تصادفي ھستیم را نمی دانم اما اگر بخواھم حدس بزنم می گويم كه احتمالا ارتباطي با تركیبات شیمیايي كه شادي آور بوده ودر مغز ما در زمان دريافت يك پاداش غیر قابل انتظار آزاد مي گردد، دارد .اگر يك پاداش تصادفي باشد، ما ھرگز بطور قطع نمیفھمیم كه كي دوباره آن را دريافت می كنیم پس صرف انرژي و منايع به امید تجربه آن حس بي نظیر براي ما كار آساني می شود .

در حقیقت براي خیلي از مردم اين امر بسیار اعتیاد آور است . از طرف ديگر ھنگامیكه ما انتظار يك نتیجه خاص را داريم و اتفاق نمیافتد ما بسیار ناامید می شويم . اگر ما دوباره آنكار را انجام دھیم و آن نتیجه ناامید كننده را دوباره بگیريم باور نكردني است كه ما كاري را انجام می دھیم كه می دانیم باعث ناراحتي ما می شود (بدلیل اعتیاد).

مشكل با ھر اعتیادي اين است كه ما ر ا در حالت "بدون انتخاب بودن "قرار می دھد .به ھمان اندازه ايكه اعتیاد بر ذھن ما غلبه كند به ھمان اندازه تمركز و تلاش ما براي ارضاي موضوع اعتیاد درگیر می شود . تمامي امكانات ديگري كه در ھر لحظه براي اغناي نیازھاي ديگر ما (از قبیل نیاز اطمینان به خود و اينكه مقدار زيادي از حساب خود را در معرض ريسك قرار ندھیم ) وجود دارد در نظر گرفته نمی شود. ما در برابر ھر راھي بجز ارضاي اعتیاد خود احساس ضعف می كنیم . اعتیاد به پاداش تصادفي مشخصا براي معامله گران (تريدر ھا) مشكل ساز است چون يكي ديگر از موانعي كه بر سر راه ايجاد ساختار فكري اي كه باعث تداوم در سود كردن است می شود.

 

[1] منظور بودن در حالت ذھني قاطع و ثابتي است كه در آن تريدر فقط به موفقیت و لحظه حال فكر می كند ; می داند كه نتیجه تريد با عدم قطعیت مواجه است اما از ابزارھاي مورد اعتمادش در جھت سود استفاده می كند.

کسب در آمد در بورس ؟

پیروزی در بازارهای مالی در 3 حرکت...

کسب در آمد در بورس

آموزش

آموزش

با استفاده از دوره های آموزشی رایگان سایت با نحوه فعالیت در بازارهای مالی آشنا شوید

کسب تجربه و مهارت

کسب تجربه و مهارت

آموزشهای خود را در حسابهای مجازی پیاده سازی نمایید تا به مهارت کافی برسید.

کسب در آمد

کسب در آمد

از تجربه هایتان به صورت نامحدود و با خیالی آسوده درآمد کسب کنید!

«طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری از مطالب ، تصاویر و آموزش های ارائه شده در این وب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد»

بالا